Jdi na obsah Jdi na menu

02 Zrod nové Evropy

Římské impérium se rozkládá na území tří kontinentů:

o   Evropy, Asie a Afriky
·         Limes Romanus – římská linie
o   oddělovala Římskou říši od barbarských kmenů = Keltů a Germánů
·         v období stěhování národů 4. – 6. století => se germánské kmeny dostaly na území bývalé římské říše
Vznik germánských říší
·         Germáni byli původně zemědělci
o   pěstovali obilí i jiné plodiny
o   chovali dobytek
·         Počet obyvatel rostl => je potřeba více potravin
·         Zjistili, že je snazší dobývat nová území hlavně bývalé římské říše
·         Náčelník
o   se obklopoval družinou bojovníků
o   a boj se stal důležitější než zemědělská práce na poli
o   z původních náčelníků se stali opravdoví vládci = králové
·         Nejsilnější germánské kmeny:
o   Gótové, Sasové, Jutové, Frankové, Vandalové, Langobardi
·         Většina z těchto kmenů vytvořila své říše na území bývalé Západořímské říše
o   Většina z germánských říší časem zanikla (asi 100 – 150 let)
o   Jedinou výjimku tvoří Franská říše 5. – 9. století
Franská říše
 
 
Franská říše za Merovejců
·         v roce 481 n.l. – Chlodvík z rodu Merovejců
o   sjednotil všechny Franky a stal se 1. králem
o   nechal se i s celým dvorem pokřtít
·         v 7. stol. došlo k úpadku Franské říše
·         skutečnou moc ve státě mají správci – majordomové
·         v roce 732 n.l. – majordomus Karel Martel porazil Araby u Poitiers
o   změnil organizaci franské armády
o   vytvořil profesionální armádu (placení vojáci – předchůdci středověkých rytířů)
·         v roce 751 se syn Karla Martela Pipin Krátký stal franským králem (počátek dynastie karlovců)
Karel Veliký vl. 768 – 814
·         patřil mezi nejvýznamnější vládce raného středověku
·         ovládl značnou část západní a střední Evropy
·         v roce 800 n. l. byl korunován na římského císaře = obnovena římská říše
o   chtěl vytvořit říši všech křesťanů
Kultura doby Karla Velikého
·         dvůr Karla Velikého patřil k nejbohatším v Evropě
o   zval si na něj významné:
§ vzdělance
§ nejlepší řemeslníky
§ umělce
o   díky tomu se stal střediskem kultury
·         číst a psát umí pouze kněží a mniši v klášterech
o   v klášterech jsou písařské dílny
§ zde se opisují staré rukopisy
·         biblické texty
·         i antická díla
·         souhrnně – karolinská renesance
o   položen základ románského slohu
o   záchrana mnoha rukopisů
Rozdělení franské říše
·         za Karla Velikého – byla moc v říši soustředěna do jediné osoby
·         jeho syn Ludvík Pobožný (vl. 814-840) – důvěřoval svým rádcům
·         Ludvíkovi tři synové si franskou říši rozdělili:
o   Verdunská smlouva z roku 843
§ Karel Holý          – západofranská říše (Francie)
§ Ludvík Němec – východofranská říše (základ Německa)
§ Lothar                 – území mezi
o   synové těchto tří spolu často bojovali = titul římského císaře znovu zanikl